25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Nożyce ogrodnicze
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników HUSQVARNA 122HD60Dzięki nieocenionej bazie danych, 10 opinii o Nożyce ogrodnicze HUSQVARNA 122HD60, Diplotop porównuje Nożyce ogrodnicze HUSQVARNA 122HD60 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla HUSQVARNA 122HD60.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Nożyce ogrodnicze - HUSQVARNA
Najlepsze produkty Nożyce ogrodnicze - HUSQVARNA
Lista marek i producentów
BLACK & DECKER
BOSCH
DOLMAR
FARTOOLS
FLYMO
GARDENA
MAKITA
MC CULLOCH
METABO
PEUGEOT
RYOBI
VIKING
Znajdź najlepsze produkty
Kosiarki
Nożyce ogrodnicze
Podkaszarki
Piły spalinowe
Szlifierki
Wiertła
Piły
Pilarki tarczowe
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o HUSQVARNA 122HD60

Użytkownicy HUSQVARNA 122HD60 oceniają go jako bardzo przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają produkt za względnie nietrwały., Co więcej, większość użytkowników podziela tą opinię. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między HUSQVARNA 122HD60 i innymi produktami.

Zdaniem nabywców, produkt jest bardzo wydajny., Użytkownicy niemalże są zgodni w tej kwestii. Przeciętny Kowalski uznał, że produkt wart jest swojej ceny Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla HUSQVARNA 122HD60 przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Patrz rozdzia∏ Co jest co? , aby zapoznaç si´ z rozmieszczeniem tych zespo∏ów w pilarce. Je˝eli maszyna nie jest prawid∏owo konserwowana i nie jest poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/ lub obs∏ugom technicznym, jej okres u˝ytkowy jest krótszy oraz wi´ksze jest ryzyko wypadków. Je˝eli potrzebujesz wi´cej informacji, skontaktuj si´ z najbli˝szym warsztatem serwisowym. 378 – Polish WciÊnij blokad´ dêwigni gazu i sprawdê, czy po zwolnieniu nacisku powraca ona do po∏o˝enia wyjÊciowego. Sprawdê, czy dêwignia gazu i jej blokada poruszajà si´ p∏ynnie i czy spr´˝yny powrotne dzia∏ajà prawid∏owo. Patrz wskazówki znajdujàce si´ pod nag∏ówkiem Start. Patrz wskazówki znajdujàce si´ pod nag∏ówkiem Konserwacja. System t∏umienia wibracji, w który wyposa˝ona jest maszyna, obni˝a poziom wibracji przekazywanych na uchwyty z silnika/osprz´tu tnàcego. Korpus silnika w∏àcznie z ostrzami jest zamocowany na uchwycie za poÊrednictwem czterech tulei gumowych. Sprawdzaj regularnie, czy elementy amortyzujàce nie sà p´kni´te lub czy nie uleg∏y deformacji. Sprawdê, czy elementy amortyzujàce sà ca∏e i dobrze zamocowane. Dlatego przed przystàpieniem do monta˝u, kontroli oraz/lub konserwacji nale˝y zawsze zdejmowaç nasadk´ ze Êwiecy zap∏onowej w celu zapobie˝enia niezamierzonemu uruchomieniu silnika. Os∏ona r´ki T∏umik Os∏ona r´ki ma na celu chroniç przed dotkni´ciem r´kà do pracujàcych no˝y, np. Nadmierne wystawienie operatora na dzia∏anie wibracji mo˝e powodowaç uszkodzenia uk∏adu krà˝enia i uk∏adu nerwowego, szczególnie u ludzi z wadami krà˝enia. Zwróç si´ do lekarza, jeÊli rozpoznasz u siebie symptomy dolegliwoÊci somatycznych, których przyczynà mo˝e byç wystawienie na nadmierne wibracje...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 122HD60 jest łatwy w użyciu?

10 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HUSQVARNA 122HD60 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000101242
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.40
= 1.40

Przeciętny wynik wynosi 8.4, a średnia różnica 1.4.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 122HD60 jest bardzo wydajny?

10 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HUSQVARNA 122HD60 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000123031
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.50
= 1.60

Przeciętny wynik wynosi 7.5, a średnia różnica 1.6.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 122HD60 jest solidny i wytrzymały?

10 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz HUSQVARNA 122HD60 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000303112
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.30
= 1.80

Przeciętny wynik wynosi 7.3, a średnia różnica 1.8.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy 122HD60 ma dobry stosunek ceny do jakości?

10 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

00000202141
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.80
= 1.60

Przeciętny wynik wynosi 7.8, a średnia różnica 1.6.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.